Gelijkenis van de Ponden en de Talenten – Deel 1 en 2

Ponden & Talenten Oppervlakkig bezien, zijn de gelijkenissen over de ‘tien ponden’ en de ‘tien talenten’ synoniem. Wie ze zorgvuldig bestudeert, ontdekt essentiële verschillen. Bij de ponden gaat het over de gemeente, bij de talenten over Israël. Ieder gemeentelid ontvangt hetzelfde: één pond, het nieuwe leven. Met de […]

Rijdend op een ezel

In alle vier de Evangeliën wordt verteld over wat algemeen bekend is als “de intocht in Jeruzalem”. Maar van een koninklijke íntocht was toen zeker geen sprake. Het was slechts een tocht náár Jeruzalem. Degene die “kwam, én straks zal komen, in de Naam des Heeren” (Naam van Jehovah) […]

Leiding en lot

Terwijl vele gelovigen betuigen dat hun leven door God wordt geleid, worden anderen gefrustreerd door de constatering dat bij hen tijd en toeval hun leven bepaalt en die goddelijke leiding kennelijk ontbreekt. Hoe zit dat eigenlijk? Deze vraag grijpt dieper dan men zou denken. Zij brengt ons bij […]

Filippenzen

Onderstaande vers is de kern van het Evangelie en dat zou tot blijdschap moeten leiden. God heeft ons aanvaard en tot Zich genomen. Uit die blijde boodschap (Evangelie) zouden wij leven. Als dat geen blijdschap voorbrengt, mankeert er iets aan de boodschap of aan onze aanvaarding daarvan. Het […]

Openbaring

Openbaring wordt vaak gezien als een ondoorgrondelijk boek, maar dat is in strijd met de titel. Die betekent: onthulling. Men beschouwt het als verborgenheid, omdat men de voorgaande boeken niet kent en daarom het laatste hoofdstuk van dé Schrift niet begrijpt. In de door God Zelf, de Schepper van hemelen […]

Vergeving

God heeft de mensheid vergeving geschonken, zonder daaraan eisen te verbinden. Zelfs het belijden van zonden is geen voorwaarde voor het krijgen ervan. Overigens betekent vergeving van God niet automatisch eeuwig leven. Die twee liggen wel in elkaars verlengde, maar zijn niet hetzelfde. Als je vergeving ontvangt is […]

Wijze en dwaze maagden

Veel christenen menen zich in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden te herkennen en trekken de conclusie dat ze goed hun best moeten doen en netjes moeten leven om niet uit de hand van God te vallen. Maar spreekt de gelijkenis van de tien maagden daarover? […]

De rode vaars

Wat is er zo bijzonder aan? Waarom komt Paulus er in Hebreeën 9 op terug? Wat is de grotere betekenis van het offeren van de rode vaars en van de as die overblijft? In ieder geval wordt duidelijk dat gelovigen geen slecht geweten hoeven te hebben vanwege de […]

Twee opgewekte vrouwen

In dit Bijbelgedeelte lopen twee tekenen door elkaar heen. Zowel de opwekking van het dochtertje van Jaïrus als de genezing van een bloedvloeiende vrouw beelden herstel van vruchtbaarheid uit. De weg van de Here Jezus naar de opwekking van het meisje werd onderbroken door de genezing van een […]

Abrahams offer

In Genesis 22 vinden we de beschrijving van Abraham, die zijn zoon Izak moest offeren. Abraham is een type van Christus en Izak van de Gemeente. In dit offer wordt geïllustreerd dat niet de kruisiging op Golgotha het ultieme offer van de Here Jezus was. Na Zijn opstanding […]