De Hogepriester en de vaste spijs

Zoals Mozes Israël leidde en uit Egypte naar Kanaän bracht, heeft Christus de Gemeente uit de wereld naar een positie in de hemel gebracht. Dáár is Hij haar Hoofd en – naar analogie van Aäron – Hogepriester. Zulke aardse en hemelse parallellen tussen het Oude en het Nieuwe Verbond vormen de essentie van de brief aan de Hebreeën. Sprak God in Oude Testament langdurig via profeten, nu doet Hij dat door de opgestane Zoon, die verantwoordelijk is voor het Woord en dat in de harten van eveneens tot priesterschap geroepen gelovigen legt. Het is Zijn bedoeling dat zij zich laten onderwijzen in de ‘tegenwoordige waarheid’, zich bewust zijn van hun hemels burgerschap en zichzelf in die positie aan Hem ten offer stellen. Alleen op grond van Christus’ functioneren als Hogepriester kunnen ook gelovigen hun priesterlijke taak uitoefenen. Hij reinigt hen om Hem te dienen. Zoals Aärons zonen volgens de Schrift werden gereinigd voor het priesterambt.
“Hij is van God genaamd een Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.”

Spreker: Ab Klein Haneveld

Om de studie te kunnen beluisteren en eventueel te downloaden moet u op deze site zijn ingelogd. Inloggen kan alleen met een account. Vraag hier uw gratis account aan.