Alzo ook op de aarde

Gods koninkrijk is van hemelse oorsprong en nu nog op aar de niet zichtbaar. Maar in de toekomst wordt het ook dáár openbaar, want het omvat hemel(en) en aarde. De heerschappij daarover is al gegeven aan de Heere Jezus Christus, maar ook dat wordt pas openbaar als Hij met Zijn Gemeente – die zal delen in Zijn erfenis – verschijnt. Daarheen op weg is Zijn met priesterschap naar de ordening van Melchizedek en (nu nog niet zichtbaar) koningschap beklede Lichaam. Dat heeft een hemelse positie. Wie behoren tot de Gemeente zijn genaderd tot Christus’ troon der genade, het heiligdom, waarnaar onder het Oude Verbond het heilige der heiligen in de tabernakel verwees. Het is het domein van de eeuwige Hogepriester. Op Zijn tijd zal ook Israël tot geloof komen in de eerder door Juda, vertegenwoordigd door het Sanhedrin, afgewezen Messias. Alle stammen van dat volk worden dan bij Hem gebracht.
‘Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13