Gods beloften, ja en amen

Talloze door God gegeven beloften bevat de Bijbel. Vele daarvan zijn exact op het daartoe bestemde tijdstip vervuld. Dat sterkt de gelovige in het vertrouwen dat zijn Heer ook alle overige toezeggingen gestand zal doen. In essentie vloeien die allemaal samen in één Persoon, Die al aan de eerste mens op aarde werd beloofd: Jezus Christus, de Messias en Hogepriester van het Nieuwe Verbond. In en door Hem gaat alles in vervulling wat voor de schepping en Zijn gemeente in het verschiet ligt. En ook alles wat aan de individuele gelovige is beloofd, culminerend in de op grond van Zijn genade verkregen troost dat niets hem kan scheiden van Christus’ liefde.
‘Want de beloften zijn in Hem Ja en Amen, tot Gods heerlijkheid door ons.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13