Apostels & Epistels

Niet voor de door God losgelaten wereld, waarover Zijn toorn is gekomen, maar exclusief voor de Gemeente zijn de brieven van de apostelen bestemd. In feite geldt dat voor het gehele Nieuwe Testament en hebben de door de Heere Jezus vertelde gelijkenissen hetzelfde karakter. Wat verborgen moest blijven voor de duistere wereld, inclusief Israël en religieuze leiders, werd geopenbaard aan de discipelen. Alleen wie de Waarheid zoekt ontvangt zicht op de geheimen van het in het Oude Testament beloofde Nieuwe Verbond. Ongelovige theologen zullen het hart van die verborgenheid niet leren kennen, omdat zij omgekeerd hún hart niet voor de volle boodschap van lijden, sterven én opstanding van Christus hebben geopend. De Opgestane, aan de Gemeente gegeven, en zij aan Hem, hun Hogepriester; die realiteit belichten alle apostelen. Onderscheid tussen de vroege brieven van Paulus (waarin de volle waarheid nog niet tot hem zou zijn doorgedrongen) en zijn latere berust op dwaalleer.
‘Maar God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13