Het tegenwoordige werk van Christus

Doet de Heer nog wat in deze tijd? Veel gelovigen lijken daarvan alleen te overtuigen door zichtbare tekenen. Som migen zoeken wonderen en lijken alleen daarmee te overtui gen van Zijn activiteit. Anderen willen min of meer in Zijn naam langs politieke of sociale weg alvast Zijn koninkrijk op aarde stichten. Weinigen lijken te beseffen waarmee de Heer sinds Zijn Hemelvaart voor de wereld verborgen bezig is. Het komt er eigenlijk op neer dat zij weten wat Hij ooit deed en nog gaat doen, al lopen over Zijn programma voor dat laatste de meningen nogal uiteen. Van het leven van de Heer Jezus tijdens Zijn wandeling op aarde, inclusief alle wonde ren, alsmede Zijn lijden en sterven, zijn de meeste christenen wel op de hoogte. In mindere mate komt doorgaans Zijn op standing ter sprake, waarmee het Nieuwe Verbond inging. Maar het tegenwoordige werk van Christus, onder dat Nieu we Verbond der genade (nu de wet voorgoed is vervuld en heeft afgedaan), blijft onderbelicht. De verrezen Christus Koning en Hogepriester (naar de ordening van Melchizedek) verzamelt, heiligt en leidt Zijn Gemeente bijvoorbeeld. En met de wereld gaat Hij straks nog aan de slag.
‘Wij hebben zodanige Hogepriester, die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen.’

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13