Uw Koninkrijk kome

In veel christelijke gezinnen, kerkdiensten en andere bijeenkomsten wordt dagelijks het ‘Onze Vader’ gebeden, ook wel het gebed des Heeren genoemd. Onder meer komt daarin de uitspraak ‘Uw Koninkrijk kome’ voor. Toch staan weinig gelovigen stil bij wat die uitdrukking inhoudt, noch bij de daarop volgende woorden: ‘gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde’. De realiteit achter die woorden is dat ooit het Messiaanse rijk op aarde aanbreekt, dat nu nog onder heerschappij van Christus in de hemel is. Het Koninkrijk van Christus zal uit de hemel naar de aarde neerdalen, waar dan geen plaats meer is voor satan. Dan zal Davids Zoon regeren. Intussen bestaat dat koninkrijk nu – als vervallen hut van David – al op aarde, omdat God heeft beloofd dat de scepter van Juda niet zal wijken. Met de tien stammen kwam het voornamelijk in de Angelsaksische landen terecht. Over aard, omvang en voorgeschiedenis van het komende Koninkrijk ging de conferentie van het Nederlands Bijbelstudie Centrum in 2016, traditiegetrouw gehouden in Wuppertal.

Spreker: Ab Klein Haneveld

Deel 1-10

Deel 11-13