Gods tegenstander

Satan, duivel, boze. Met veel namen wordt in de Bijbel Gods tegenstander aangeduid. Hij is de personificatie van het kwaad, zoals Christus die van de Godheid. Beiden zijn in de toekomst zichtbaar op aarde: de Heer in Zijn verheerlijking, na de opname van de Gemeente, satan in zijn […]

De Leer van Jezus

Hoewel alle nieuwtestamentische waarheid is ontleend aan woorden van de Heere Jezus, bevatten de Evangeliën, naast veel ‘losse’ uitspraken, slechts drie gestructureerde toespraken van Hem (twee ‘bergrede’s’ en wat Hij zei in de opper zaal). In tegenstelling tot de schriftgeleerden sprak Hij met aan de Schriften ontleende autoriteit. […]

Symboliek in de natuur

Edelstenen, seizoenen, vogels, bijenvolken, dolfijnen. Enz., enz. Wie er oog voor kreeg, ziet in al die onderdelen van de natuur een verwijzing naar de Schepper en wat Hij ons heeft te zeggen. Tot op zekere hoogte openbaart Hij Zich in de schepping. Hij heeft er iets van Zijn […]

De Twee Naturen

Wedergeboorte is geen opwaardering van de oude mens, maar het ontstaan van geheel nieuw – eeuwig – leven en pas mogelijk sinds de opstanding van Christus. God gaf Hem bij die gelegenheid de Heilige Geest, zoals Christus die nu doorgeeft aan de gelovige. Zolang een christen ook het […]

Universalisme (Alverzoening)

Hoewel de Heere Jezus Christus Zijn werk deed voor alle mensen, wordt niet iedereen behouden. Die boodschap wordt bestreden door degenen die de leer van de Alverzoening – het universalisme – aanhangen. Zij menen dat uiteindelijk heel de mensheid uit verleden, heden en toekomst wordt verlost, zij het […]

Het Jordaandal

Gods handelen met mensen wordt soms in de Bijbel geografisch gemarkeerd. Sommige gebieden hebben een grote zo wel historische als toekomstige betekenis. Dat geldt zeker voor het honderden meters onder de zeespiegel gelegen Jordaandal. Daarin ligt niet alleen de rivier, waar het zijn naam aan ontleent, maar bijvoorbeeld […]

Het Koninkrijk in het Oude Testament

Gods plan mondt uit in de heerschappij van Christus op aar de. Hij ging na Zijn dood en opstanding naar de hemel, om eens met Zijn Gemeente hier terug te keren en Israël tot bekering te brengen. Over Zijn nu nog verborgen, maar in de toekomst geopenbaarde koninkrijk […]

Het Koninkrijk in het Nieuwe Testament

Gods al bij Adam begonnen spreken over Zijn door profeten herhaaldelijk aangekondigde Koninkrijk wordt in het Nieuwe Testament voortgezet. Daar vindt men er diverse termen voor, waarvan de uitdrukking ‘Koninkrijk Gods’ het meest voorkomt. Het heeft een hemels karakter, brak aan bij de opstanding van de Heere Jezus […]

De “vervangingsleer”

De taak die Israël verzaakte, verkondiging van de ‘deugden Gods’, kwam bij de Gemeente van Christus terecht. Dat impliceert vervanging: Israël – in het bijzonder het Joodse volk der twee stammen – werd ontslagen, omdat het Gods woorden had verworpen. Een ander volk werd aangesteld in de vacante […]

De Namen van God

Met honderden verschillende namen wordt de Godheid in de Bijbel aangeduid. De enige eigennaam Jehova, waarmee Hij Zichzelf bekend maakte (‘Ik ben Die Ik ben’), heeft zwaar geleden onder de mystiek en is door de Joden op grote schaal uit de Bijbel verwijderd. Omdat het de naam is […]