De deur door

Hoewel het christendom er nauwelijks meer in gelooft of het zélf wil bouwen, is het Koninkrijk van Christus het centrale thema van de Bijbel. Daar komt men alleen door wedergeboorte in. De geboorte van een kind, dat uit vruchtwater komt, is het beeld van zowel de oorsprong van […]

Rolmodellen

Dat onder de wet – volgens Paulus een ondraaglijk juk – het natuurlijke leven van de mens tot niets leidt, bewees het Jodendom. Wedergeboren mensen leven uit genade. Dat levert een probleem op voor de zogenoemde christelijke ethiek, die tóch in feite een wet is, omdat wordt voorgeschreven […]

Ai

Omdat alles wat gebeurde met het volk Israël voorbeelden voor de Gemeente zijn, geldt dat ook voor de inname van Jericho, dat 400 meter onder zeeniveau ligt en een beeld van de hedendaagse schepping is. En voor de op een heuvel gelegen stad Ai, die staat voor het […]

Oud nieuws

Altijd is het licht des levens er geweest, maar onder het Oude Verbond was dat nog niet zichtbaar. Daarom moet het Oude Testament worden gelezen in het licht van het Nieuwe, waarvan de waarheid al vast ligt op de eerste bladzijde van de Bijbel. De boodschap was ooit […]

Jesaja vandaag

Gods Woord, Zijn eeuwig plan weergevend, is er altijd geweest. Zowel Jesaja als Paulus spraken er over. Het boek Jesaja bevat profetieën over de oordelen over de volkeren én de zegeningen onder het Nieuwe Verbond. Ook hoe God de Gemeente uit de tien stammen van Israël liet ontstaan, […]

Profetische feesten

Zowel Abraham als (later) het uit de slavernij in Egypte verloste Israël ging op weg naar het beloofde land. Het volk -niet alleen de Joden (twee stammen) dus – werd geacht Gods Woord te volgen, toen het 40 jaar lang (40 is beeld van de tijdelijkheid oude wereld) […]

Geen peptalk maar Evangelie

Geloof in de opgestane Christus is geen religie en het Evangelie is geen middel om de wereld te verbeteren. Dat Evangelie is niet altijd een Blijde, maar wel een verwachte boodschap, op basis van Gods plan, dat Hij door de geschiedenis heen uitvoert. In het Oude Testament was […]

Ware vrijheid

Hoger dan wat men op aarde vrijheid noemt is die waarvoor de Heere Jezus zijn leven gaf. De leugen regeert in de wereld, waarin de mens slaaf van de zonde, wet en dood is. Om daarvan verlost te worden is wedergeboorte, door aanvaarding van Gods Woord, nodig. Echte […]