Paulus & Profeten in Rom. 9-11

Hoewel de apostel Paulus uit gewoonte beschuldigd wordt van het brengen van een nieuwe leer, moet toch heus worden vastgesteld, dat hij zich in al zijn brieven beroept op oudtestamentische schriftplaatsen. Geen enkele stelling in b.v. de brief aan Efeze ontbeert een verwijzing naar het Oude Testament. Wat […]

Een veel beter verbond

De diverse verbonden die God in de periode van het Oude Testament sloot zoals met Abraham, Noach, Mozes en Da vid mondden uit in het Nieuwe Verbond. Dat werd van kracht bij de opstanding van de Heere Jezus Christus. Een béter verbond dan wat er tot dan was […]

Jericho

Wie kent het niet, het lied over Jozua en de slag om Jericho. And the walls came tumbling down. Het bezingt de intocht van de Israelieten in het beloofde land en de val van de eerste stad die moest worden veroverd. Niet door zwaarden maar door bazuinen. (Joz.6)  […]

Onvergankelijk Woord

“Ons werk bestaat uit het aanpassen van het godsbeeld aan de veranderende tijd”, sprak de zich voor theoloog uitgevende geïnterviewde voor de radio. Wat zou het godsbeeld moeten beginnen zonder het theologisch management, dat hem meesleurt in de vaart der volken, die als vooruitgang wordt bestempeld. Aan godsbeelden […]

Verborgenheden

Natuurlijk, velen doen het. Men kan het woord “verborgenheid” eenvoudig negeren. Dan resteert bijvoorbeeld: het Koninkrijk der hemelen, Christus, Zijn Wil, de ongerechtigheid. In plaats van de verborgenheid van het koninkrijk, de verborgenheid van Christus, de verborgenheid van Zijn Wil en de verborgenheid der ongerechtigheid. En wanneer de […]

Gods plan in de geschiedenis

Onder het devies “God wil dat alle mensen zalig worden” (1 Tim. 2:4) wordt het werk Gods beschouwd als soteriologisch van aard. Opzettelijk of niet: hiermee wordt de (redding van de) mens centraal gezet in Gods handelen. In werkelijkheid is Gods werk theocentisch: het gaat niet om de mens, maar […]

De zondeval en verder

Spreker: Ab Klein Haneveld Deel 1-10 Deel 11-20

De Olijfberg

De gouden ‘rotskoepel’ op de tempelberg te Jeruzalem moge dan een hoogtepunt zijn in het Heilige Land, de top van de Olijfberg is 65 meter hoger! En van daar keek eens Jezus neer op Jeruzalem en de tempelberg. En kondigde Jeruzalems verwoesting aan. (Luk.19:37-44) Nooit vergeet ik midden […]

De wederopstanding des vleses

Wijsgeren hebben gefilosofeerd over de “onsterfelijkheid” van de menselijk ziel – wat dat ook wezen moge – maar zij droomden nimmer van de opstanding van het menselijk lichaam. Dit laatste is de exclusieve leer van de Heilige Schrift, en overtreft alle menselijk verstand en heidense filosofie. Alle eeuwen […]

Twee olijftakken

Ooit fungeerden fraaie in grafstenen gehouwen (zwarte) olijftakken als symbolen van vroomheid en vrede. En wellicht van hoop. Helemaal zeker weet men het niet meer. De gedachte van hoop schijnt te zijn ontleend aan Gen. 8:11, waar ná de grote vloed de losgelaten duif naar de ark van […]