Gods plan in de geschiedenis

Onder het devies “God wil dat alle mensen zalig worden” (1 Tim. 2:4) wordt het werk Gods beschouwd als soteriologisch van aard. Opzettelijk of niet: hiermee wordt de (redding van de) mens centraal gezet in Gods handelen. In werkelijkheid is Gods werk theocentisch: het gaat niet om de mens, maar […]

De zondeval en verder

Spreker: Ab Klein Haneveld Deel 1-10 Deel 11-20

De Olijfberg

De gouden ‘rotskoepel’ op de tempelberg te Jeruzalem moge dan een hoogtepunt zijn in het Heilige Land, de top van de Olijfberg is 65 meter hoger! En van daar keek eens Jezus neer op Jeruzalem en de tempelberg. En kondigde Jeruzalems verwoesting aan. (Luk.19:37-44) Nooit vergeet ik midden […]

Opgestaan!

Terwijl sommige hedendaagse theologen niet in Christus’ opstanding geloven en ook The Passion niet verder komt dan het lijden en sterven aan het kruis van de Heer, is Pasen toch het belangrijkste feest voor de gelovige. Het is het feest van zijn overwinning op de dood, niet op […]

De wet is voor kinderen

De door God via Mozes gegeven wet, beëindigde Hij bij de dood van de Here Jezus. Door Diens opstandig als de Gezalfde werd een Nieuw Verbond van kracht, waarin de genade heerst en niet meer de ‘tuchtmeester’, de wet voor het Joodse volk, die tot op Christus was […]

2 Thessalonicensen (2018)

Spreker: Ab Klein Haneveld Deel 1-10 Deel 11-20

De wederopstanding des vleses

Wijsgeren hebben gefilosofeerd over de “onsterfelijkheid” van de menselijk ziel – wat dat ook wezen moge – maar zij droomden nimmer van de opstanding van het menselijk lichaam. Dit laatste is de exclusieve leer van de Heilige Schrift, en overtreft alle menselijk verstand en heidense filosofie. Alle eeuwen […]

Twee olijftakken

Ooit fungeerden fraaie in grafstenen gehouwen (zwarte) olijftakken als symbolen van vroomheid en vrede. En wellicht van hoop. Helemaal zeker weet men het niet meer. De gedachte van hoop schijnt te zijn ontleend aan Gen. 8:11, waar ná de grote vloed de losgelaten duif naar de ark van […]

Op weg naar de erfenis

De Gemeente van Christus, in haar hemelse positie, bestaat uit wie door wedergeboorte met Hem zijn opgestaan en daardoor delen in het eerstgeboorterecht. Petrus, Paulus en Jacobus spreken allen over diezelfde waarheid. Na met Jezus te zijn gestorven en begraven, ontvingen wedergeboren bij Zijn verrijzenis de Heilige Geest, […]

Fabels of waarheid?

Omdat men de Bijbel – en daarmee de waarheid – dicht deed, loopt de mensheid goeddeels achter sprookjes aan. Dat is een probleem van het westen, waar men menselijk denken boven God en Zijn Woord heeft geplaatst. Petrus zei, mede sprekend namens alle apostelen, geen fabelen – hoe […]