Oude en Nieuwe Testament

De nieuwtestamentische boeken worden zo genoemd, omdat zij zijn geschreven na de opstanding van de Here Jezus, waarmee het Nieuwe Verbond in werking trad. Met het woord ‘testament’ wordt in de Bijbel overigens verbond bedoeld. Het Oude Testament bevat het Oude Verbond, gerelateerd aan de wet en met […]

De dag des Heeren

De uitdrukking ‘De dag des Heeren’, waarmee men in christelijke kring ten onrechte veelal op de zondag doelt, wordt in de Bijbel niet gebruikt om een etmaal of andere periode aan te duiden, maar een reeks van gebeurtenissen. Er zijn voor de term in de Schrift overigens tal […]

De Leer der Gemeente

Bij deel 1-4Gebrek aan bijbelkennis over het wezen van de Gemeente, leidt tot slecht zicht op haar oorsprong en toekomst, evenals op die van Israël en de volken. Het ‘Lichaam van Christus’ bestaat exclusief uit degenen die sinds Zijn opstanding aan Hem, het Hoofd en Fundament, zijn toegevoegd. […]

De 70-ste week van Daniël

Niet zeventig jaren, zoals uit een profetie van Jeremia viel te veronderstellen, maar zeventig ‘jaarweken’, dus 490 jaren, verstrijken tussen de terugkeer van Nehemia uit ballingschap naar Jeruzalem en de komst van de Messias voor Israël. Die aanvullende profetie kreeg Daniël. Maar na 69 weken is de klok […]

Het Gebed

Hoewel de mens eigenlijk niet met God kan communiceren, geeft Hij daar toch een opening voor. Dat heet gebed. Het is meer dan spreken met Hem. Het is een levenshouding die neerkomt op het beoefenen van gemeenschap. Gebed veronderstelt onderwerping aan God, maar de bidder is vaak geneigd […]

De Bijbel (Bibliologie)

Niet de uiteenlopende stijlen hanterende schrijvers van de Bijbel zijn geïnspireerd door de Heilige Geest, maar het resultaat van hun arbeid is dat wel. Wie dat niet gelooft neemt het Bijbelse getuigenis niet serieus. De Heere Jezus beschouwde het O.T., inclusief de wonderen daarin, als historisch betrouwbaar. Samen […]

Het Nieuwe Verbond

Met de komst van het Nieuwe Verbond, bij Christus’ verrijzenis, was het Oude voorbij. Het tweede kon niet aanbreken zolang het eerste nog stand hield. In de verbondstheologie worden alle in de Bijbel genoemde verbonden zoals dat met Adam, Noach, Abraham, Mozes en David in elkaar geschoven met […]

Gods tegenstander

Satan, duivel, boze. Met veel namen wordt in de Bijbel Gods tegenstander aangeduid. Hij is de personificatie van het kwaad, zoals Christus die van de Godheid. Beiden zijn in de toekomst zichtbaar op aarde: de Heer in Zijn verheerlijking, na de opname van de Gemeente, satan in zijn […]

De Leer van Jezus

Hoewel alle nieuwtestamentische waarheid is ontleend aan woorden van de Heere Jezus, bevatten de Evangeliën, naast veel ‘losse’ uitspraken, slechts drie gestructureerde toespraken van Hem (twee ‘bergrede’s’ en wat Hij zei in de opper zaal). In tegenstelling tot de schriftgeleerden sprak Hij met aan de Schriften ontleende autoriteit. […]

Symboliek in de natuur

Edelstenen, seizoenen, vogels, bijenvolken, dolfijnen. Enz., enz. Wie er oog voor kreeg, ziet in al die onderdelen van de natuur een verwijzing naar de Schepper en wat Hij ons heeft te zeggen. Tot op zekere hoogte openbaart Hij Zich in de schepping. Hij heeft er iets van Zijn […]